Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Majątek Przedszkola Miejskiego nr 17 według stanu na dzień 31.12.2010r.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

Wartość majątku:  317795,49  zł w tym:
budynek: 219304,07 zł
inne środki trwałe: 21145,80 zł
wyposażenie: 73820,44 zł
wartości niematerialne i prawne: 3525,18 zł
Środki obrotowe:  5032,08 zł w tym:
zapasy: 5032,08 zł
środki pieniężne na rachunku bankowym: 0

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2..

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 361